#081

Magnemite


#082

Magneton


#205

Forretress


#208

Steelix


#212

Scizor


#227

Skarmory


#303

Mawile


#304

Aron


#305

Lairon


#306

Aggron


#374

Beldum


#375

Metang